Sosyal ve İşgücü Stratejimiz ve Sosyal Uygunluk Politikaları

GÜVENÇ BOYA A.Ş., faaliyetlerinin her aşamasında, “Önce İnsan” ve “Sürdürülebilir Üretim ve Büyüme” prensipleriyle hareket ederek, çalışanlarına, taşeronlarına, tedarikçilerine, topluma, çevreye karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmeyi yönetim anlayışı olarak benimsemiştir.

Sosyal ve iş gücü stratejimiz, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz Güvenç  Tekstil bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasını şirket kültürü haline gelmesini sağlamak ve firmamız adına hazırlamış olduğumuz çevresel ve sosyal konularla ilgili hedefleri zamanında ve istenilen oranda düşürmektir.  Bu nedenle sosyal uygunluk standartları, çevre hedefleri ve sosyal işgücü hedefleri oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu hedefler ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu çalışmaları Uluslararası hukuk, ILO sözleşmeleri ve yerel kanunlar çerçevesinde yürütmeyi hedeflemiştir. Çalışanların tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri oluşturmayı taahhüt eder. Firma içerisinde yapılacak olan çalışmalarımız tüm çalışanlarımıza eğitimler ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir.

GÜVENÇ BOYA A.Ş.,   taşeronlarının ve tedarikçilerinin de aynı yaklaşımda olmasını ister ve Sosyal Uygunluk anlayışı gereği, aşağıdakileri yerine getirmeyi taahhüt eder:

 Yasal ve Diğer Şartlara Uyum: GÜVENÇ BOYA A.Ş., tabi olduğu uygulanabilir  tüm kanun ve yönetmeliklere, müşterilerin ve iş ortaklarının kurallarına ve gönüllü olarak uygulanan yönetim sistem standartlarına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmeyi ve ilgili tarafların denetimlerinde şeffaf davranmayı, doğru bilgi vermeyi ve işbirliği yapmayı taahhüt eder.

 Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi ve Çocuk İşçiliği İle Mücadele Politikası: GÜVENÇ BOYA A.Ş., hiçbir koşulda, çocuk işçi çalıştırmaz. Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi taahhüt eder. İşe alımlarda, 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranır ve doğrulama yapılmadan başvuru kabul edilmez. Ayrıca, ilgili okul onayı olmadan, stajyer çalıştırılamaz.

Çocuklar, ailelerinin yoksulluğu, ebeveynlerin işsiz kalması, çeşitli nedenlerle eğitim hayatının sürdürülememesi, yurt içinden göçler yoluyla veya savaş, terör vb sebeplerle mülteci olarak gelinmesi ve sosyoekonomik sorunlar yaşanması, ailenin geleneksel bakış açısı sebebiyle çocuğun iş hayatına zorlanması ve bazen de ucuz işçilik amacıyla bazı işverenlerin teşvik ve talebiyle çalışmaya yönlendirilmiş olabilir. GÜVENÇ BOYA A.Ş., çocuk işçinin işe başvurması halinde, işe alım yapılamayacağını bildirmeyi, çocuğun eğitime dönmesini sağlayacak şekilde destekleyeceğini ve ailesinde işsiz yetişkin varsa kendi bünyesinde veya uygun bir işyerinde istihdam edilmesini sağlayacağını taahhüt eder.

Genç İşçilerin Korunması Politikası: GÜVENÇ BOYA A.Ş., işe alımlarda, 18 yaşını doldurmuş olma şartı arar ve doğrulama yapmadan başvuruyu kabul etmez. Ayrıca, ilgili okul onayı olmadan, stajyer çalıştırılamaz. Genç işçilerin çalıştırılma koşullarıyla ilgili tüm yasal mevzuatı bilir ve uygular.

Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi Politikası: GÜVENÇ BOYA A.Ş., hiçbir çalışanını, hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmaz, tüm çalışanlarını, eşit şartlar altında, kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam etmeyi taahhüt eder. İstihdam tamamen yasal şartlara uygun olarak yapılır. İş akdinin sona erdirilmesinde, işveren ve çalışan için, İş Kanunu’nda tanımlanmış olan şartlar yerine getirilir. Çalışanlarının belgelerini (kimlik vb) elinde tutarak zorlamaz. Fazla mesai yapmak gönüllülük esasına dayanır, hiçbir çalışanımız zorla fazla mesai yapmaya zorlanmaz. İşyerimiz, zorla işçi çalıştırmanın, hapishanede çalışma, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık işgücü, askeri işçi veya köle işgücü ve her türlü insan ticareti dahil olmak üzere, tüm şekilleri yasaklar.

Göçmen / Yabancı Uyruklu İşçilerin Eşit Şartlarda Çalıştırılması ve Zorla Çalıştırılmasının Önlenmesi Politikası: GÜVENÇ BOYA A.Ş., göçmen / yabancı uyruklu işçi istihdam etmesi durumunda, ilgili tüm yasal şartları yerine getirmeyi taahhüt eder. Göçmen / yabancı işçiler, diğer işçiler gibi, yapacakları işin gerektirdiği ücreti ve diğer sosyal hakları alır. Kimlik, pasaport gibi belgelerinin sadece kopyaları Özlük dosyalarında tutulur, orijinal belgelerine hiçbir şekilde el konulmaz. Ücretin bir kısmını veya belgelerini elde tutarak, kişinin zorla çalıştırılması gibi insanlık dışı uygulamalara izin verilmez. İş sözleşmeleri, işçinin ana dilinde hazırlanır. Türkiye’ye gelmiş ve gerekli koşulları sağladıktan sonra TC vatandaşlığına geçiş yapmış yerli göçmen işçiler de işe alım sürecinde ve sözleşmeleri kapsamındaki tüm süreçte ayrım yapılmadan ve yasal mevzuata uygun olarak istihdam edilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Politikası: GÜVENÇ BOYA A.Ş., tüm çalışanlarına, taşeronlarına, stajyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği için yasal gerekliliklerin yerine getirildiği, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbirin alındığı, yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları hijyenik her türlü imkanı sunmayı taahhüt eder. Seçilmiş olan Çalışan Temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ve karar süreçlerine katılır ve yasal görev, sorumluluk ve yetkilerini yerine getirir.

Çalışma Saatleri ve Fazla Mesai PolitikasıGÜVENÇ BOYA A.Ş. çalışanlarının ve taşeron çalışanlarının çalışma ve dinlenme saatleri, 4857 sayılı İş Kanunu ile uyumlu olarak düzenlenmiştir. Çalışma ve dinlenme saatlerinin, haftalık ve yıllık izinlerin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere ve fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı taahhüt eder.


Ücretler, Ödemeler ve  Adil Ücret  Politikası: GÜVENÇ BOYA A.Ş., tüm çalışanlarına yasalar çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal haklarını tam olarak sağlar. Yasal şartların izin verdiği kesintiler dışında kesinti yapılmaz. Hiçbir çalışana asgari ücretin altında ödeme yapılmaz. Fazla mesai ödemeleri yasal şartlara uygun olarak eklenerek ödenir. GÜVENÇ BOYA A.Ş., ”eşit işe eşit ücret” ve adil ücret ödeme politikası gereği, adil yaşam ücretini hesaplamayı / ulusal ya da bölgesel olarak devlet, sendikalar veya sivil toplum örgütlerince hesaplanmış olan adil ücreti belirlemeyi, her ne olursa olsun, hiçbir çalışana asgari ücretin altında ödeme yapmamayı  taahhüt eder.

Adil Çalışma Ortamının ve Düzenli İstihdamın Oluşturulması ve Sürdürülmesi PolitikasıGÜVENÇ BOYA A.Ş., tüm çalışanlarını, uzun yıllar istihdam etmeyi hedefler. Çalışanlarımız için adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi en önemli önceliklerimizden biridir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve bu sayede çalışanların başarısının, gelişiminin ve şirkete bağlılığının arttırılması hedeflenmektedir. İşe alınan her personel yazılı olarak hazırlanmış olan ve karşılıklı sorumlulukları içeren iş sözleşmesini imzalar.

Ev İşçiliği Yapanların Korunması Politikası: GÜVENÇ BOYA A.Ş. ev işçiliği kullanmaz. Olması halinde, ev işçiliği yapan kişilerin haklarını tam alması ve korunması için gereken tedbirleri alacaktır.

İşe Alımda Ayrımcılığın Önlenmesi Politikası: GÜVENÇ BOYA A.Ş., başta T.C. Anayasası, ILO sözleşmeleri ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi gereği olarak, işe alımlarda, adayları, hiçbir şekilde, dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, politik görüş, cinsel tercih, hamilelik, medeni durum, yaş, sendika üyeliği ve fiziksel / ruhsal engellilik gibi özelliklerine göre değerlendirmez. İşin gerekleri ve başvuran adayın bireysel yetkinlik özellikleri (öğrenim, eğitim, deneyim ve kişisel özellikler) dikkate alınır ve işe alım kararı buna göre verilir. Başvuran adaya, işle bağlantılı sorular sorulur, Elisa Testi (HIV Testi), Hamilelik Testi vb talep edilmez.

Çalışmalar Sırasında Ayrımcılığın Önlenmesi Politikası: GÜVENÇ BOYA A.Ş., başta T.C. Anayasası, ILO sözleşmeleri ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi gereği olarak, çalışma süresince, ücret artırımı, terfi, ödüllendirme, performans değerlendirme ve işten ayrılma / emekliye ayrılma aşamasında, çalışanlarını hiçbir şekilde, dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, politik görüş, cinsel tercih, hamilelik, medeni durum, sendika üyeliği ve fiziksel / ruhsal engellilik gibi özelliklerine göre değerlendirmez. Çalışanın yetkinliği (öğrenim, eğitim, deneyim ve kişisel özellikler) ve performansı dikkate alınır. Çalışanlardan hamilelik testi, Elisa Testi (HIV Testi) talep edilmez.

İşyerinde Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları Politikası: Kadınların çalışma alanlarında, iş sağlığı ve güvenliği, temsiliyet, kariyer, gelişim, eşit işe eşit ücreti kapsamaktadır. Bu çalışma kapsamında, cinsiyete dayalı ücret farklarının tespiti ve ortadan kaldırılması, liderlik pozisyonlarında karar vermede kadınların rolünün artırılması ve işyerinde cinsel ve cinsiyete dayalı taciz hakkında farkındalık yaratılması ve ortadan kaldırılması, şirket içinde ve dışında kapsayıcı ve cinsiyetçi olmayan iletişimin kullanılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Kötü Muamele, Şiddet, Zorbalık ve Tacizin Önlenmesi Politikası: GÜVENÇ BOYA A.Ş., çalışanlarına, kurumsal cezalandırma yapmamayı, kötü muamele ve fiziksel / sözlü tacizde bulunmamayı; kötü muamele ve tacizden korumayı, insana yakışır şekilde, saygılı ve onurlu davranmayı taahhüt eder. İşkence, zihinsel ya da fiziksel baskı veya sözlü saldırılar ya da disiplin amaçlı ücret kesintisi gibi disiplin işlemleri kesinlikle uygulanmaz.

Açık İletişim, Dilek ve Şikayetlerin Alınması PolitikasıGÜVENÇ BOYA A.Ş., çalışma koşullarıyla ilgili şikayeti, önerisi veya isteği olan çalışanlarına, bunları iletmek için gerekli araçları sağlamayı taahhüt eder. İletilen tüm dilek & şikayetler dikkate alınır, araştırılır ve çözümler geliştirilir.

Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Politikası: GÜVENÇ BOYA A.Ş., çalışanlarının örgütlenme ve toplu pazarlık haklarına saygılı olmayı taahhüt eder. İşçi temsilcileri, görevlerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir. Çalışanların temsil haklarına saygı göstermeyi ve kendilerini ifade edebilmelerini destekler.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası: GÜVENÇ BOYA A.Ş., haksız menfaat sağlamak üzere  rüşvet ve / veya komisyon alınmasını / verilmesini, maddi değeri bulunan  hiçbir hediyenin ve ödemenin hiçbir koşulda kabul edilmemesini ve bu tür taleplerde bulunmamayı taahhüt eder. Haksız kişisel avantaj sağlayan davranışların hiçbiri GÜVENÇ BOYA A.Ş.’ de tolere edilmez. Rüşvet olarak kabul edilebilecek her türlü materyali almak ve vermek kesinlikle yasaktır. Yasal şartlara uygun şekilde kayıtlarımız tutulur. Tüm denetimlerde şeffaf davranmak, doğru bilgi vermek temel prensiplerimizdir.

Gizlilik Politikası: GÜVENÇ BOYA A.Ş., müşterilerine ait fikri ve maddi varlıkların, ticari sır olarak kabul edilebilecek tüm bilgilerin, müşterilerinin ve iş gereği temas ettiği kişilerin kişisel verilerinin gizliliğini muhafaza eder ve yanlışlıkla / bilerek açıklanmasına engel olur. Ayrıca, çalışanlarımızın ve taşeronlarımızın kişisel verileri de ilgili yasal şartlar gereği korunur. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili politikalarımız ve aydınlatma metnimiz, web sitemizde tüm paydaşlarımızın erişimine açıktır.

 Çevrenin Korunması ve Sürekliliğin Sağlanması Politikası: Doğal kaynakların tüketimini azaltmak, enerjiyi verimli kullanmak, kirliliği azaltmak, atık yönetimi uygulamak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakılması amaçlanmaktadır. GÜVENÇ BOYA A.Ş., Y1 K08 Çevre, Enerji ve Su Politikası ve Y1 K11 Atıksu Politikası ile taahhütlerini açıklamaktadır.

 Üretimin İzlenebilirliği ve Doğru Tedarikçi ve Taşeronlarla Çalışma Politikası: GÜVENÇ BOYA A.Ş., çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk konularına uyumları konusunda taahhütlerinin alınmasını, sosyal uygunluk açısından değerlendirilmesini, değerlendirme sonuçlarının aksiyon planı ile izlenmesini ve sosyal uygunluk düzeylerinin kademeli olarak yükseltilmesini taahhüt eder.

Güvenli Ürün Kullanımı Politikası: GÜVENÇ BOYA A.Ş., faaliyetlerini yerine getirirken, kullandığı tüm kimyasal maddelerin sağlık, güvenlik ve çevre üzerindeki etkilerini değerlendirir ve teknik açıdan mümkün olan durumlarda, en güvenli ürünü kullanmayı taahhüt eder. GÜVENÇ BOYA A.Ş., Y1 K07 Kimyasal Politikası ile taahhüdünü açıklamaktadır.

 Çalışanların Eğitilmesi Politikası: GÜVENÇ BOYA A.Ş., işe girişten itibaren tüm çalışanlarını hakları, sorumlulukları, görev ve yetkileri, şirketin çalışma şekli ve kuralları, kalite, sosyal uygunluk, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji, bilgi güvenliği, kişisel gelişim vb konularda eğitir. Çalışanların gelişmesi, şirketin gelişmesi olarak görülür.

Müşteri Odaklılık Politikası: GÜVENÇ BOYA A.Ş., müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini zamanında ve en doğru şekilde karşılamayı, en uygun iletişim kanallarını kullanmayı, uzun yıllar boyunca ürün ve hizmet sunmayı taahhüt eder.

Geri Bildirim Politikası: İyi bir geri bildirim sağlamak amacı ile işin işleyişi, çalışanların motivasyonlarının daha çok artırılması, işin iyileştirilmesi gibi konular göz önünde bulundurulur. İşe dair alınan kararlar ve sonrasında alınacak olan kararlar geri bildirimler göz önünde bulundurularak yapılmaktadır